Tahvil, Borsa, Bono, Para, Döviz, Altın, Sosyal, ekonomi, ticaret, gelir, piyasa | tahvil.org


Tahvil Nedir ?

Tahvil üzerine bir çok taným yer almakta. Kýsa ve öz olarak tahvil, devlet hazinelerinin veya anonim ortaklýklarýn borç para bulmak amacýyla çýkardýklarý borçlanma senetleridir, hazine çýkartýyorsa buna devlet tahvil deniyor eðer anonim þirketleri çýkartýyorsa özel sektör tahvilleri deniyor.

Bu tahvillerin deðiþken faizli veya sabit faizli iki tür ana baþlýkta sýnýflandýralabilir.
Yatýrýmcýlar tahvili direk ihaleye katýlarak alabilirler bankalar veya aracýkuruluþlarý vasýtasýyla daha sonraki dönemlerde ikinci el olarakta Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnda iþlem görmektedir Alýþ satýþ için gene aracýkuruluþlar vasýtasýyla alabilirler bunun dýþýnda bankalarda düzenli olarak tahvil olarak alabilirler

Özel sektör tahvillerinde þirketin tahvili geri ödememesi gibi bir risk olabilir bunun dýþýnda devlet tahvilleri için böle bi risk söz konusu degildir çünkü devlet vergi vasýtasý ile her zaman para toplayabilir

Tahvileri 1 yýldan daha uzun vadeli yatýrým araçlarýdýr 5 yýl 10 yýl geliþmiþ ülkelerde 30 yýl gibi cok uzun vadeli olarak alýnabilmektedir devlet tahvili arkasýnda bir devlet güvencesi var.birinci en önemli amacý bu riski sevmeyen yatýrýmcýlar için her türlü yatýrýmcýlar için uygundur büyük yatýrýmcýda tahvil alabilir küçük yatýrýmcýda tahvil alabilir


Tasarim 2008
www.tahvil.org